E-brochure about Hoang Phong Dana company’s products

Mệ Đoan đặt mục tiêu tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu, cải tiến và sản xuất các sản phẩm tinh dầu, thảo mộc tại Việt Nam. Quyết đưa được sản phẩm bản địa ra thế giới, trở thành Top 5 doanh nghiệp xuất khẩu tinh dầu lớn nhất Châu Á.

Me Doan aims to be a pioneer in the field of research, innovation and production of essential oil and herbal products in Vietnam. Determined to bring indigenous products to the world, becoming the Top 5 largest essential oil exporters in Asia.

Me Doan 的目标是成为越南精油和草药产品研究、改进和生产领域的先锋企业。立志将本土产品推向世界,成为亚洲前5大精油出口商。